Verdeling van de erfenis

Erfen

Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen om invloed uit te oefenen op een andere verdeling van de erfenis?

  • Betwisting van een testament vanwege het onvermogen van de erflater om een ​​testament te maken of een fout.
  • U kunt een erfenis weigeren of afstand doen van uw deel van de erfenis.
  • Een deel van een erfenis kan worden overgedragen aan een derde of een mede-erfgenaam

Als er een erfenis heeft plaatsgevonden en de betrokken partijen hebben mail ontvangen van de erfrechtbank, zijn de opkomende regels voor erfopvolging niet altijd bevredigend voor iedereen. Vaak voelen sommige betrokkenen zich niet voldoende gewaardeerd in de opvolging. Er zijn echter ook gevallen waarin degenen die de erfenis als erfgenaam zullen erven, de erfopvolging als oneerlijk beschouwen en correctie behoeven ten aanzien van derden die geen deel uitmaken van de nalatenschap.

Dergelijke situaties kunnen zich voordoen wanneer de erflater een testament of een erfovereenkomst heeft nagelaten en de bepalingen in een dergelijk testament niet volledig in het belang zijn van alle betrokken partijen.

Maar zelfs in het geval van wettelijke erfopvolging kunnen zich situaties voordoen waarin bijvoorbeeld beste vrienden of langdurige partners volledig worden uitgesloten van de erfopvolging en een dergelijk resultaat door alle betrokkenen als oneerlijk wordt beschouwd en moet worden gecorrigeerd.

Erfrechtelijke akten om de erfregels te wijzigen

Als u invloed wilt uitoefenen op de verdeling van de nalatenschap nadat er een erfenis is ontstaan, dient u eerst na te gaan of aan de vereisten voor de klassieke instrumenten van het erfrecht om de erfopvolging te wijzigen wordt voldaan.

Men kan bijvoorbeeld overwegen een testament of erfcontract aan te vechten door te stellen dat de erflater niet in staat was om een ​​testament op te maken op het moment dat zijn of haar testament werd opgemaakt.

Een testament kan ook worden aangevochten als de erflater op het beslissende moment ongelijk had over de inhoud en gevolgen van zijn testament of als hij door een derde werd gedwongen het testament op te stellen.

Als een in het testament genoemde persoon zich schuldig maakt aan een strafbaar feit tegen de erflater, kan een vordering wegens onwaardigheid om te erven in overweging worden genomen. Bovendien kan de relatie van de erflater tot een erfgenaam in twijfel worden getrokken en, indien nodig, worden betwist.

Het staat iedere erfgenaam immers vrij om binnen een termijn van zes weken afstand te doen van zijn of haar erfenis en zo een aangepast erfrecht te creëren.

Royale schenkingen na erfenis

Als niet is voldaan aan de voorwaarden voor een van de bovengenoemde erfrechtinstrumenten, hebben de betrokken partijen andere mogelijkheden om vervolgens invloed uit te oefenen op de verdeling van de nalatenschap.

Zo staat het iedere erfgenaam vrij om na het ontstaan ​​van de erfenis zijn deel van de erfenis over te dragen aan een derde. Een dergelijke overdracht van erfenis vereist notariële akte om effectief te zijn. Als een erfgenaam zijn deel van de erfenis aan een derde schenkt, hebben de overblijvende erfgenamen volgens § 2034 BGB geen recht van voorkoop. Schenkingsbelasting kan worden geactiveerd door een erfenis te schenken aan een derde.

Schenkbelasting?

Verder is het natuurlijk ook te allen tijde mogelijk dat een erfgenaam, een legataris of een erfgenaam na het ontstaan ​​van de erfenis vrijwillig een deel van zijn inkomen afstaat aan een derde. Ook hier geldt dat royale giften die de wettelijke heffingskortingen overschrijden aanleiding kunnen geven tot schenkbelasting. Als de erflater zelf tijdens zijn leven een schenking aan een derde heeft gedaan, maar deze schenking niet heeft gedaan, kunnen de erfgenamen dit met terugwerkende kracht als rechtsopvolger van de erflater doen. Dit laat onverlet dat de begunstigde van deze schenking mogelijk schenkbelasting moet betalen.

Verdeling van de erfenis
Schuiven naar boven